Bijzondere voorwaarden bij het door u gekozen abonnement en hardware
Algemeen:

• Het abonnement heeft een looptijd van 12 maanden tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
• Genoemde prijs van de maandelijkse diensten is van toepassing per jaar en per voertuig;
• Op de onderhavige opdrachtbevestiging / overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van AST Projecten B.V., welke opvraagbaar zijn bij AST alsmede aan de onderhavige opdrachtbevestiging / overeenkomst zijn gehecht; De bijzondere bepalingen gaan voor de algemene bepalingen.
• Vervolg- dan wel nabestellingen vallen eveneens onder de onderhavige opdrachtbevestiging / overeenkomst, indien het geschied onder dezelfde rechtsverhouding tussen partijen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
• Vervolg- en nabestellingen gelden wel als nieuwe abonnementen, met wederom een looptijd van 12 maanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Contractoverneming:
Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst dan wel abonnement over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van BudgetGPS. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
Software:
Besturingssysteem software
BudgetGPS verzorgt de aanschaf, licentiebeheer en het onder-houd van het besturingssysteem en applicatie van BudgetGPS. Daarbij zal het standaard onderhoud zijn gelegen in het door-voeren van de noodzakelijke updates en hetgeen tevens wordt uitgevoerd door haar ingeschakelde derde.
Indien afnemer te kennen geeft dat een bepaalde applicatie mogelijk niet goed werkt zal dit eerst getest worden in een testomgeving.
Back-up en restore
Afnemer dient daarbij zelf zorg te dragen voor de opslag van de gegevens van de objecten.
Toegangsbeveiliging
De toegang tot de omgeving van BudgetGPS applicatie wordt verzorgd door een inlognaam en wachtwoord combinatie.

Een nieuwe gebruiker ontvangt van BudgetGPS een initieel wachtwoord. Met dit wachtwoord kan de gebruiker eenmalig inloggen. Tijdens het inloggen kan het wachtwoord weer wor-den aangepast.
Vertrouwelijkheid
Partijen zijn verplicht om vertrouwelijke informatie geheim te houden en niet zonder voorafgaande goedkeuring van de ander partij aan derden bekend te maken of voor andere doel-einden te gebruiken dan waarvoor de informatie is bestemd. Partijen dragen er zorg voor dat een aan het vorig lid gelijke geheimhouding door hun personeelsleden wordt betracht. Als afnemer geen bezwaar aangeeft kan BudgetGPS afnemer als referent gebruiken en het bedrijfslogo van afnemer op de internetpagina zetten van BudgetGPS.

ALGEMENE VOORWAARDEN AST Projecten B.V.
1.Definities en toepasselijkheid

1. AST-projecten B.V. alsmede de aan haar gelieerde bedrijven worden in deze algemene voorwaarden verder aangeduid als BudgetGPS.
2. Onder gelieerde bedrijven wordt (mede) verstaan de door BudgetGPS aangestelde dealers.
3. Onder BudgetGPS dealer wordt verstaan: degene die door BudgetGPS is aangesteld om als intermediair op te treden bij de totstandbrenging van abonnementen c.q. degene die door BudgetGPS is aangesteld om de diensten en producten te verkopen.
4. Onder Afnemer wordt verstaan: degene die een overeen komst aangaat met dan wel diensten afneemt van BudgetGPS
5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, leveringen of overige diensten van of met BudgetGPS. Onder ‘dienstverlening’ wordt verstaan: het totaal aan af te nemen abonnementen en/of alle daarmee samenhangende diensten en producten.

6. De toepasselijkheid wordt door de Afnemer aanvaard door het geven van een opdracht en/of door het sluiten van een overeenkomst, en voorts door iedere handeling waaruit kan worden afgeleid dat een overeenkomst is aangegaan, waaronder de situatie dat uitvoering is gegeven aan de overeenkomst door BudgetGPS.
7. De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling(en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel
3:42 BW.

8. Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen BudgetGPS en Afnemer overeengekomen afwijkingen zijn geldig.
9. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen in de ruimste zin des woords tussen BudgetGPS en Afnemer.

2. Overeenkomst, wijzigingen en meerwerk